UNTITLED Exhibition(ism) a elpuntavui.cat

http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/880058-exposicio-per-a-majors-de-18-anys-a-la-sala-gotica-de-liei.html


Exposició per a majors de 18 anys a la sala gòtica de l’IEI

Els audiovisuals “amb contingut pornogràfic” s’exhibeixen “sense cap censura” però els menors no hi poden accedir

Crítiques de Crida per Lleida-CUP a la decisió dels serveis jurídics de la Diputació

L’artista Miguel Andrés en plena performance en la inauguració de la mostra. SANTI IGLESIAS.

El cartell de la discòrdia, que s’ha tallat estratègicament. SANTI IGLESIAS.

El pro­jecte de Miguel Andrés Untit­led. Exhi­bi­tion (ism) va rebre un premi de la Dipu­tació de Lleida en el fes­ti­val Embar­rat de Tàrrega que con­sis­tia en la pro­ducció d’una expo­sició que es veu­ria a l’emblemàtica sala gòtica de l’Ins­ti­tut d’Estu­dis Iler­dencs (IEI). I ahir es va inau­gu­rar enmig d’una gran polèmica. L’artista tre­ba­lla amb el seu propi cos nu. Fa foto­gra­fies, audi­o­vi­su­als, per­for­man­ces… “Això no suposa cap pro­blema per a nosal­tres”, subrat­lla el pre­si­dent de la Dipu­tació, Joan Reñé. L’expo­sició que ha con­ce­but l’artista “no ha sofert cap tipus de cen­sura: tot el que es veu a la sala és el que ell ens ha pre­sen­tat”. Això sí, els ser­veis jurídics de l’enti­tat van adver­tir que hi havia vídeos “de con­tin­gut por­nogràfic” i que, “per llei s’havia de res­trin­gir l’entrada a menors d’edat”. Montse Macià, recent­ment nome­nada direc­tora de la ins­ti­tució, lamenta que s’hagi creat una polèmica “arti­fi­cial” perquè l’artista “no ha estat cen­su­rat”. Però Miguel Andrés ha pen­jat en el seu Face­book el car­tell ori­gi­nal de la mos­tra amb un eloqüent “sense cen­sura”. També Crida per Lleida-CUP ha denun­ciat que s’hagi modi­fi­cat el car­tell i que s’hagi “cen­su­rat” l’artista, a qui han mani­fes­tat el seu suport. “M’agra­da­ria que abans d’eme­tre aquest comu­ni­cat la CUP s’hagués posat en con­tacte amb l’IEI”, hi afe­geix Montse Macià, “perquè no hi ha hagut cen­sura”.

En un els vídeos que van pro­vo­car la inter­venció dels ser­veis jurídics de la Dipu­tació es veu l’artista pene­trant una màquina d’escriure. En un altre, Miguel Andrés es mas­turba davant la càmera. “Jo no qüesti­ono la qua­li­tat artística de l’obra perquè no em per­toca fer-ho”, va dir el pre­si­dent de la Dipu­tació, “però el pare d’un menor ens podria denun­ciar si no advertíssim que el con­tin­gut de les imat­ges és por­nogràfic”, va afe­gir-hi.

La polèmica va por­tar molt de públic a la inau­gu­ració. Cap repre­sen­tant ins­ti­tu­ci­o­nal, però. Sense par­la­ments, l’artista va fer una per­for­mance sobre la negació. “No ha estat fàcil arri­bar fins aquí”, va asse­gu­rar en aca­bar.

Car­les San­tos

En el record, una expo­sició de Car­les San­tos en aquesta mateixa sala el desem­bre del 2007. L’artista va denun­ciar que li havien cen­su­rat una tren­tena de foto­gra­fies en què es bar­re­ja­ven imat­ges eròtiques amb cru­ci­fi­xos. L’ales­ho­res direc­tor de l’enti­tat, Joan Bus­queta, sem­pre va man­te­nir que la reti­rada de les imat­ges va ser con­sen­su­ada amb l’artista de Vinaròs i que ell va ser el pri­mer sorprès quan el dia de la inau­gu­ració no es va pre­sen­tar i van començar a tru­car peri­o­dis­tes d’arreu de l’Estat.

Scroll to Top